УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящите общи условия представляват договор за предоставяната услуга от ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД посредством собствения си интернет сайт gnezdoto.net и уреждат правата и задълженията на страните по този договор.

1.2 Използвайки този уеб сайт или негови мобилни приложения, вие приемате тези Условия. Ако не сте съгласни с тези Условия, моля, не използвайте този сайт.

1.3 Уебсайтът gnezdoto.net е собственост на ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД. Дружеството ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД (ЕИК 831054242) е регистрирано в Търговския регистър и е със седалище София, ул. Екзарх Стефан 29 и адрес на управление София, бул. Искърско шосе 19, ет.3, оф.2. Как да се свържете с нас вижте в секцията КОНТАКТИ.

1.4 Като страна по този договор ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД ще бъде наричан по-долу Дружеството, а уебсайтът gnezdoto.net ще бъде наричан по-долу Сайта или Ние.

1.5 Всяко физическо лице, което е заредило в своя браузър Сайта и ползва услугите, предоставяни от ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД, ще бъде наричано по-долу Потребител.

1.6 Със зареждането на Сайта в браузъра на Потребителя и всяко последващо взаимодействие с него, последният декларира, че е прочел и е разбрал настоящите Общи условия, изцяло ги приема и се задължава да ги спазва, както и че носи отговорност съгласно действащото българско законодателство.

1.7 Потребителят заявява съгласието си с настоящите  Общи условия, независимо от това дали извършва активни действия, или запазва пасивно поведение.

2. ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ

2.1 Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол  HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

2.2 Рекламодател е всяко юридическо лице, което използва Сайта за рекламиране и промотиране на своята дейност, търговска марка, продукти и услуги.

2.3 Електронна препратка /линк/ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс  или обект чрез стандартизирани протоколи.

2.4 Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

3. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

3.1 ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД, посредством техническия ресурс на Сайта, предоставя на потребителите достъп до публикуваната на Сайта информация под формата на текстови и аудио-визуални материали, графични и фотографски изображения, реклами или видеоматериали.

3.2 Потребителят има право да използва информацията, публикувана на Сайта, единствено за лично ползване, с нестопанска цел.

3.3 Съдържанието на Сайта е достъпно както на територията на Република България, така и извън нея. В зависимост от техническите възможности на територии извън България е възможно в някои случаи достъпът до Сайта да е затруднен или ограничен.

3.4 Използването на Сайта от потребителите е безвъзмездно и не изисква предварителна регистрация.

3.4 Дружеството си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. При заявяване ползването на такива услуги Дружеството може да изисква от Потребителите да приемат допълнителни договорни условия, заедно с настоящите Общи условия.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

4.1 Дружеството има право по всяко време да променя съдържанието, дизайна, технологията и структурата на Сайта, да добавя и/или премахва рубрики или материали, да променя параметрите и условията за ползването му, включително да премахне част от услугите или да ограничи достъпа до тях, без предварително да известява Потребителите за това.

4.2 Дружеството не носи отговорност за загуби и вреди, които може да са вероятно следствие от използването на Сайта или от нарушение на настоящите Общи условия. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

4.3 Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Дружеството във връзка с ползването на Сайта от потребителите, не пораждат каквито и да било отговорност или задължения за Дружеството.

4.4 Дружеството има право да поставя на сайта реклами и електронни препратки към други сайтове, които са притежание или се оперират от трети страни и не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези сайтове и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

4.5 Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги. Дружеството не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на информационния ресурс на сайта, като и за информацията, съдържаща се в други сайтове, към които водят линкове от този сайт.

4.6 Дружеството не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

4.7 Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.

4.8 Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите и неизпълнение на договора при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, бедствия, стачки, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, които са извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

4.9 Дружеството има право по своя преценка да изтрие и/или закрие акаунта на даден потребител, както и да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи на Българското законодателство или в случаите, когато Потребител наруши Общите условия за ползване на Сайта, включително тези, които се определят като Злоумишлени действия съгласно тези Общи условия.

4.10 Дружеството си запазва правото да спира Сайта по всяко време, без да обосновава причини за това, включително, но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

4.11 Дружеството има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.

4.12 Информацията по предходния член може да бъде използвана от Дружеството, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено по установения ред. Дружеството събира и използва информацията, за да осъществява и подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. Повече за защита на личните данни вижте в секцията ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

4.13 Правото на достъп на Потребителят до услугите, предоставяни от сайта, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост.

4.14 Потребителите имат право да уведомяват Дружеството за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на Сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

5. СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА

5.1 Уебсайтът gnezdoto.net е собственост на ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД. Съдържанието, мултимедията, изображенията, текстът и кодът на Сайта са под закрилата на действащия Закон за авторското право и сродните му права.

5.2 Неправомерното използване на информационния и технически ресурс на Сайта представлява закононарушение в съответствие с действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

5.3 Всяко възпроизвеждане, копиране, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Сайта, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД или неговите партньори за съответния вид използване.

5.4 Всички статии, интервюта, авторски и преводни текстове, графични и видеоматериали, публикувани на Сайта, са собственост на Дружеството, освен ако изрично не е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали или части от тях в други сайтове само след писмено съгласие от страна на ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

6. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

6.1 Отношенията между страните по повод използването на Сайта ще се уреждат от българското законодателство. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от ГНЕЗДОТО.БГ ЕООД посредством Сайта, следва да се разрешават от съответния компетентен български съд.

7. ВАЛИДНОСТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7.1 Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Дружеството не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

7.2 Ако се установи, че някоя част от тези Общи условия е незаконна или неприложима, или стане невалидна по силата на съдебно решение, това не засяга валидността на всяка друга част и тя остава в сила.

7.3 Настоящите Общи условия за ползване са актуализирани на 31.01.2024 г. и са в сила за всички потребители от тази дата.

МЪДРОСТ И ВДЪХНОВЕНИЕ

Мъдрост и вдъхновение

ПСИХОЛОГИЯ

Психология

ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

Хранене и здраве

РОДИТЕЛИ И ДЕЦА

Родители и деца